Lenyepaneun: Kudu Tobat jeung Istiqomah (Bagean II)

0
469

 

Ari manusa teh lemah. Sabaraha kakuatan lamad di jero ceuli, parabot pangdengena? Sabaraha kakuatanana lamad nu aya sabudeureun matana, parabot nenjona? Beuki lila beuki kolot, kakuatan pangdenge jeung panenjona tangtu ngurangan.

Sabaraha kakuatan urat-urat dna letah? Sok aya kajadian amis karasa pait, ieu teh lanyatan teu cageur. Butuh ku dokter nu ngubaran. Lamun kabeneran ngubaranana cageur. Timana ubarna? Sabaraha kakuatanana urat-urat panyambung sendi-sendi? Ieu kabeh butuh ku parab, sangu, aci, getih; sangu nu jadi parab, hampasna tuluy dipiceun. Ku saha diaturna? Piraku jalma teu ngarasa lemah?

Ceuli ngadenge kudu ku geteran hawa, mata nenjo ku sabab aya cahaya. Saha nu ngadamel hawa jeung cahaya?Letah cageur kudu saimbang (angger) timbangan mizajna, urat jeung jalan getih kudu normal. Ieu kabeh hasil ku kersana Nu Maha Suci. Ku sabab kitu naha jalma teh henteu daek bae migawe piwaranganana?

Urang teh kudu ngageuing batur, kudu karunya ka batur nu rek cilaka. Wajib nulungan hiji, ulah daek babarengan ngalampahkeun ma’siat, sing karunya ka anak urang kekelebekan di naraka.

Geuning aya riwayat: Aya Yahudi asup Islam ari anakna masih keneh dina agama Yahudi, ngumaha ka Rosululloh sangkan anakna asup Islam, caritana: “Ya Rosululloh, abdi henteu kiat engke ningal anak abdi kekelebekan di naraka.” Saur Rosululloh, “Puguh bae kitu, tapi ieu mah urusan taufiq.”

Geuning dawuhan Gusti Alloh, “Henteu aya paksaan dina agama (henteu aya paksaan pikeun nganut agama Islam), geus tembong antara pituduh jeung kasasaran.” (QS Al Baqarah: 256)

Lamun urang antepan ka budak, diantep sina udar-ider lila teu datang ka imah, singhoreng teh palid di walungan nepi ka maot, urang nyeri jeung sedih ditinggalkeun ku budak. Melang urang ka anak urusan agamana teh kudu cara kitu, komo engke kekelebekan di naraka.

Ayeuna mah malah, loba nu lain ngantep budak, tapi ngantep dirina sorangan. Watekna teh sok noyod, teu daek tobat. Naha teu percaya kana siksaan diri anu cilaka? Naja jenteu nalangsa ngadenge sora himar, anu ditungtungan ku sada ceurik anu nyeri. Tah kitu sorana ahli naraka nu disiksa teh!

Piraku teu hayang ngomean diri? Tobat darta dibarengan ku istiqomah ulah diengke-engke.

———————————–

CATETAN EDITOR:
Ieu seratan dicutat tina buku “Lenyepaneun” yasana R.H. Muhammad Nuh (pupus 1966), ramana R.H. Abdullah bin Nuh, pahlawan nasional nu kawit ti Cianjur. R.H. Muhammad Nuh mangrupi ulama jumhur sa-Jawa Barat anu kantos janten advisur (juru nasehat) Syarikat Islam anu disesepuhan ku almarhum H.O.S Cokroaminoto. Buku “Lenyepaneun” mangrupi kumpulan piwejang-piwejang R.H. Muhammad Nuh nalika masih keneh jumeneng, didugikeun dina pangasosan Madrasah Kaum Cianjur.

Comments

comments