Lenyepaneun: Beresna Dunya

0
382

1. Beresna dunya jeung aherat teh ku Husnul Khuluk. Moal laksana kaberesan, lamun jalma-jalma goreng budi ruksak kalakuan. Perlu diihtiaran supaya jalma alus jeung budi parangina. Hasilna ku didikan Syara’ ti leuleutik, lamun geus kolot mah hese. Lamun dututuran ti bubudak sok jadi adat kabiasaan.

Ku sabab kitu, urang butuh ku sakola keur ngadidik barudak ku didikan Syara’ ti leuleutik pikeun ngaleungitkeun ujub, riya, takabur, hasud, jeung sajabana ti eta.

2. Kasenangan lain tina duit, lain tina pangkat, tapi dina tahkik Rukun Iman jeung Rukun Islam. Anu tahkik jeung bener iman-Islamna, tengtrem nyanghareupan sagala bancang pakewuh, moal ngarasula nandangan balangsak, lamun urang percaya kana takdir, jeung tangtu tumarima lamun boga kayakinan aya hikmatna.

Lamun urang gering moal hasud nenjo nu cageur, boa aya hikmatna, nyaeta salamat tina lalajo, salamet tina maksiat, jaba engke boga ganjaran di aherat. Nu ririwit upamana loba nu geuleuh, engke di Aherat meunang ganjaran, malah batur kabaritaeun; kitu anu percaya ka Aherat.

3. Lamun bathin kukuh kana Tauhid, hikmatna moal mahabbah ka dunya. Di jalma aya 2 (dua) bibit, nyaeta akal (bibit hade digunakeun ku malaikat) jeung napsu (bibit goreng digunakeun ku setan). Napsu goreng nyaeta napsu amarah, anu dilahirkeun ku Gusti Alloh dina QS Yusuf ayat 53. Lamun eta napsu dilatih jadi kawan, engke jadi napsu Mutma’inah.

Ngalatih napsu dilawan ku kahayangna. Hayang dahar sagala ngeunah, entong diturut; hayang nginum nu amis; entong diturut. Lamun urang salilana ngalawan hawa napsu engke setan henteu bisa ngagunakeunana keur ngagoda urang.

Lajengkeuneun…

———————————–

CATETAN EDITOR:
Ieu seratan dicutat tina buku “Lenyepaneun” yasana R.H. Muhammad Nuh (pupus 1966), ramana R.H. Abdullah bin Nuh, pahlawan nasional nu kawit ti Cianjur. R.H. Muhammad Nuh mangrupi ulama jumhur sa-Jawa Barat anu kantos janten advisur (juru nasehat) Syarikat Islam anu disesepuhan ku almarhum H.O.S Cokroaminoto. Buku “Lenyepaneun” mangrupi kumpulan piwejang-piwejang R.H. Muhammad Nuh nalika masih keneh jumeneng, didugikeun dina pangasosan Madrasah Kaum Cianjur.

Comments

comments