Lenyepaneun: Rohaniyah Manusa

0
391

Umur urang nu geus kaliwat rugi keur urang, sanajan dipake kahadean, moal bisa balik deui. Ku kituna ayeuna urang kudu sungguh-sungguh ngagunakeun umur urang keur kahadean, bisi kaburu ditutup lawang sakabeh kahadean. Umur teh modal panggedena, lantaran sagala gerak kalakuan jeung pagawean kudu ku umur, da paeh mah teu bisa digawe. Kade umur dipake modal kagorengan. Bisi hanjakal di aherat. Malah sabisa-bisa sing meunang kahadean nu sampurna.

Di manusa aya latifah robbaniyah. Saerti jalma anu keur jaya, maju dudunya, boga kakawasaan, megah, tungtungna hayang disebut Pangeran, cara Fir’aon. Wal audzubillah. Tapi eta latifah robbaniyah tea, lamun dasarna hade mah terus dipiara, babakuna anu dipiara roh mustika manusa anu mulya, engke bakal ngandung rupa-rupa khasiat, ngarti kana rupa-rupa elmu, sanajan teu diajar.

Saperti Abdul Aziz Dabbahh, Qutul Aulia, geus kasaf, teu aya hijal, uninga kana sagala elmu, padahal teu iasa nulis-nulis acan. Ieu anu disebut elmu laduni tea.

Urang kudu hayang untung, roh urang kudu dikosok, ulah karahaan.

Sipat-sipat roh:
1. Roh teh boga rasa, sanajan teu ngasaan: upamana nenjo madu ngasaan amis, nenjo haseum ngaraos haseum.
2. Beresih, boh rasa atawa harti.
3. Bisa ngabedakeun antara sagala perkara, antara hade jeung goreng, antara hak jeung batal, jeung sajabana, teu kalawan diajar.
4. Kakuatan roh ngarembet kana dzat atawa badan, mere pangaruh nepi ka bisa awas ka nu di hareup, di tukang, di luhur, jeung di handap.
5. Tara pohoan, sagala rupa nu katenjo sok apal, inget saterusna, pangarti bro dipaparinkeun sakali (elmu laduni).
6. Boga kakuatan jalan atawa indit-inditan, bisa nobros nu teuas, upamana batu, leuwih keras manan cahaya. Ku kituna dzat atawa barang lamun geus karembetan ku roh, boga kakuatan saperti kakuatan roh. Geuning para wali mah bisa badami ti kajauhan, para wali mah awas ningali antara Masyrik jeung Maghrib.
7. Roh mah tara ngarasa lapar, halabhab, jeung sabangsana, cara malaikat.

Kitu sipat-sipat kaajaiban roh.

———————————–

CATETAN EDITOR:
Ieu seratan dicutat tina buku “Lenyepaneun” yasana R.H. Muhammad Nuh (pupus 1966), ramana R.H. Abdullah bin Nuh, pahlawan nasional nu kawit ti Cianjur. R.H. Muhammad Nuh mangrupi ulama jumhur sa-Jawa Barat anu kantos janten advisur (juru nasehat) Syarikat Islam anu disesepuhan ku almarhum H.O.S Cokroaminoto. Buku “Lenyepaneun” mangrupi kumpulan piwejang-piwejang R.H. Muhammad Nuh nalika masih keneh jumeneng, didugikeun dina pangasosan Madrasah Kaum Cianjur.

Comments

comments