Lenyepaneun: Sipat Manusa

0
436

Elmu teh saperti hujan turun ti langit, nyerep kana taneuh, tuluy akar-akar tangkal kai. Lamun akar-akar jeung tangkal kai tea pait, cai nu nyerep teh beuki nambahan paitna eta akar jeung tangkal kai. Tapi lamun akar-akar jeung tangkal kai tea amis, matak nambahan amusna akar-akar jeung tangkal.

Nya kitu deui elmu matak nambahan kabir (gumede) nu gede hulu, oge sabalikna elmu pikeun jalma anu isin ajrih ku Alloh matak nambahan alus budina eta jalma.

Setan teh dila’nat ku Pangeran lantaran gumedena (kibirna), embung sujud ka Kanjeng Nabi Adam AS. Cenah manehna mah didamelna tina seuneu, sedeng Nabi Adam mah tina taneuh.

Setan teh alim, pinter, buktina loba ulama nu katipu ku setan. Teu matak heran ku jalma anu loba elmuna tapi dolim, lantaran beuki tambah elmuna oge beuki tambah napsuna, angakara murkana, sarta beuki tambah dolimna.

Manusa diunggulkeun ku Gusti Alloh. Pangunggulna mahluk nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di manusa aya sipat-sipat robbaniyah atawa ka-Pangeranan, boga hikmah atawa cita-cita nu luhur.

Manusa teh lamun bageur, terus jadi leuwih bageur, tapi lamun jahat, sok nyucud jahatna. Lamun boga sipat takabur, terus diabur, nepi ka ahirna mah boga rasa aing pangkawasana, boga rasa jadi Pangetan, cara Firaon. Lamun boga sipat bageur, sarta terus dimumule, nepi ka ahirna jadi Khalifatulloh, wawakil Gusti Alloh anu ngajalankeun piwarangan-Na jeung nyegah larangan-Na, saperti para Nabi AS.

Jadi manusa boga sipat bahula. Jin jeung malaikat mah teu kitu. Ari setan gawena mere waswas dina hate manusa, jeung ngahirupkeun rasa takabur tea, deuih.

Aya hadis anu diriwayatkeun ku Jabir, anu kieu maksudna: “Lamun hiji jalma tiap asup ka imahna maca bismillah, setan teh sok nyarita kieu ka baturna, ‘Di imah ieu mah urang moal boga pangheesan jeung moal boga dahareun.'”

Hadis nu diriwayatkeun ku Hudzaefah, anu kieu unggelna: “Kuring sadaya lamun ngariung hidangan sareng Rosululloh SAW tara prak dahar lamun tacan ngaos bismillahirrohmanirrohim. Dina hiji mangsa kuring jeung para sahabat ngariung rek dalahar, jol datang we budak awewe rek nyokot kadaharan tina katuangan anu diriung tea. Eta leungeun budak teh dicepeng ku Rosululloh SAW. Ti dinya datang Badewi rek nyokot kadaharan tuluy dicepeng leungeunna ku Rosululloh. Saur Rosululloh SAW eta teh utusan setan, supaya manehanana bisa milu dahar bareng jeung budak awewe katut Badewi. Nu matak ku kaula eta leungeun setan teh dicekel.”

Urang cekapkeun sakieu bae.

———————————–

CATETAN EDITOR:
Ieu seratan dicutat tina buku “Lenyepaneun” yasana R.H. Muhammad Nuh (pupus 1966), ramana R.H. Abdullah bin Nuh, pahlawan nasional nu kawit ti Cianjur. R.H. Muhammad Nuh mangrupi ulama jumhur sa-Jawa Barat anu kantos janten advisur (juru nasehat) Syarikat Islam anu disesepuhan ku almarhum H.O.S Cokroaminoto. Buku “Lenyepaneun” mangrupi kumpulan piwejang-piwejang R.H. Muhammad Nuh nalika masih keneh jumeneng, didugikeun dina pangasosan Madrasah Kaum Cianjur.

Comments

comments