Anu Ngaharepkeun Jalan ka Aherat

0
391
Business People in motion

Nu ngaharepkeun jalan ka aherat (ibadah) aya 6 rupa, nyaeta: 1. Jalma biasa, 2. Alim, 3. Nu diajar, 4, Pagawe nagara, 5. Patukangan, jeung 6. Anu ngajalankeun tauhid.

  1. Jalma biasa nu boga duit, nu boga bekel, waktu cukup, kudu ibadah. Rugi lamun teu kitu, hirupna mubadir.
  2. Jalma alim, diarah patwana, dipikabutuh karanganana, beak waktu ku kitu, ngajalankeun elmuna. Elmu leuwih utama manan ibadah, lantaran elmu bisa narik ka batur kana ibadah, jalan ka aherat.
  3. Jalma nu dijar karana Alloh. Dina kitab Akhbar aya caritaan nu kieu unggelna: “Lamun ganjaran diajar elmu ditempokeun, matak parebut.” Mere pangarti ka budak, kajurung ku sieun balukarna. Bangkar budak mun teu diajar, kudu cara urang sieun lamun budak eta titeuleum kekelebekan.
  4. Pagawe nagara, raja, kadi (panghulu), jeung sajabana ti eta, ngatur sakumaha ceuk syara’, digawe sing ikhlas leuwih alus manan wiridan. Ibadahna cukup ngalakonan fardu wajib. Ari Syadina Umar mah unggal peuting langka kulem, lantaran dianggo ibadah. Raja adil sapoe moal kaudag ku ganjaran ibadah 50 rewu taun, sedeng ibadahna sorangan keur sorangan. Sabalikna lamun raja dolim, dosana tumpuk-tumpuk lantaran nyilakakeun rebuan jalma.
  5. Patukangan atawa padagang, digawena ibadah lamun diniatanrek ngajalankeun kawajiban, wiridanana aya dina gawe, bari indit ka pasar ulah poho dikir.
  6. Nu ngajalankeun tauhid ka Alloh, isuk-sore, beurang-peuting, taya nu kagambarkeun ku hatena lian ti Nu Sahiji, resep-sieun ku Anjeunna, rijki nu bakal datang tawakkal ka Anjeunna, teu kudu wiridan sanggeus salat pardu, lantaran salilana hatena hadir ka Alloh. Tara aya nu dicita-cita salian inget ka Alloh, sumawonna mun ma’siat. Tara kageteun, tara sudah da sagala rupa oge ti Alloh.

———————————–

CATETAN EDITOR:
Ieu seratan dicutat tina buku “Lenyepaneun” yasana R.H. Muhammad Nuh (pupus 1966), ramana R.H. Abdullah bin Nuh, pahlawan nasional nu kawit ti Cianjur. R.H. Muhammad Nuh mangrupi ulama jumhur sa-Jawa Barat anu kantos janten advisur (juru nasehat) Syarikat Islam anu disesepuhan ku almarhum H.O.S Cokroaminoto. Buku “Lenyepaneun” mangrupi kumpulan piwejang-piwejang R.H. Muhammad Nuh nalika masih keneh jumeneng, didugikeun dina pangasosan Madrasah Kaum Cianjur.

Comments

comments